KvK: 61084115
Waarde, balans, voorspelbaarheid
Value, balance, transparency

Evanem verbetert proces, project, programma en resource management bij ondernemingen.

Evanem is een groep mensen die het beste in elkaar boven brengt, elkaar uitdaagt en elkaar persoonlijke aandacht geeft. Als consultants en interim managers verbeteren zij ondernemingen.

Evanem is een kennis platform waarbij opdrachten en medewerkers van elkaar leren, kennis ontwikkelen en ervaring opdoen, om de waarde die we toevoegen aan onze opdrachtgevers te maximaliseren.

Evanem improves process, project, programme and resource management at enterprises.

Evanem is a group of people, that brings out the best in each other, challenges each other and gives each other personal attention. As consultants and interim managers they improve enterprises.

Evanem is a knowledge platform, where assignments and people learn from each other, develop knowledge and gain experience, to maximize the value we add to our clients.


Evanem Projects

Evanem Projects richt zich op het ondersteunen van ondernemingen die een verandering willen doorvoeren. Consultants van Evanem hebben veel ervaring met het besturen en leiden van projecten. Ze kunnen de rol van opdrachtgever of projectmanager vervullen en daarmee het risico verkleinen dat projecten onbeheersbaar worden. We nemen verantwoordelijkheid in rollen als: Business executive, programma manager en project manager.

Evanem Projects consultants hebben vele jaren ervaring als Programma manager, Project manager en Project leider en zijn tot op advanced practitioner niveau gecertificeerd in:

 • Managing Successful Programmes
 • Prince2
 • Management of Risk
 • Management of Benefits
 • Portfolio, Programme and Project Offices

Edgar van Meggelen, onze Principal Consultant Projects, kan u alles vertellen over onze service offerings, de kennis die we hebben opgebouwd en de ervaring die klanten met Evanem Projects hebben.​


Evanem Projects

Evanem Projects focuses on supporting enterprises that would like to execute a change. Evanem's consultants are experienced in steering and directing projects and can fulfil the role of project sponsor or project manager and reduce the risk a project becomes unmanageable. We take responsibility in roles like: Business Executive, Programme Manager and Project Manager.

Evanem Projects consultants have many years of experience as Programme Manager, Project manager and Project Leader and have certificates up to the level of Advanced Practitioner in:

 • Managing Successful Programmes
 • Prince2
 • Management of Risk
 • Management of Benefits
 • Portfolio, Programme and Project Offices

Edgar van Meggelen, our Principal Consultant Projects, can tell you all about our service offerings, the knowledge we have gained and the experience our customers have with Evanem Projects.


Evanem Processes

Evanem Processes richt zich op het efficienter en effectiever maken van ondernemingen, door hun werkwijze te stroomlijnen en optimaliseren. We nemen verantwoordelijkheid in rollen als: manager, information manager en proces manager.

Evanem Processes consultants zijn tot op Black Belt niveau gecertificeerd voor het toepassen van Lean in processen.

Karin Verbruggen, onze Managing Consultant Processes, kan u alles vertellen over onze service offerings, de kennis die we hebben opgebouwd en de ervaring die klanten met Evanem Processes hebben.


Evanem Processes

Evanem Processes focuses on improving the efficiency and effectivity of enterprises, that want to streamline and optimize their way of working. We take responsibility in roles like: manager, information manager and process manager.

Evanem Processes consultants are certified in applying Lean in processes up to Black Belt level.

Karin Verbruggen, our Managing Consultant Processes, can tell you all about our service offerings, the knowledge we have gained and the experience our customers have with Evanem Projects.


Evanem Data

In deze moderne wereld is het optimaal gebruik van technology, vereist om producten of services te kunnen leveren. De juiste technologie en methodes om uw informatie te benutten, zullen uw bedrijfsprocessen verbeteren en daarmee tijd, resources en kosten besparen.

Evanem Data kent deze uitdagingen en kan u helpen om deze te begrijpen and goed gebruik te maken van uw data en technologie.

Miroslav Zvada, onze Senior Consultant Data, kan u alles vertellen over onze service offerings, de kennis die we hebben opgebouwd en de ervaring die klanten met Evanem Data hebben.


Evanem Data

In this modern world, building up a product or service requires technology and data handling skills. The right technology and methods to process your information will improve your business process and thus save time, resources and money.

Evanem Data recognizes these challenges and is ready to help you to better understand and use the value of your data and technology.

Miroslav Zvada, our Senior Consultant Data, can tell you all about our service offerings, the knowledge we have gained and the experience our customers have with Evanem Data.


Onderneming

Wij richten ons op waarde, balans en voorspelbaarheid.

Wij voegen waarde toe: aan onze klanten, aan onze omgeving en aan onszelf, blijvend en bij iedere opdracht.

We kiezen voor het goede: voor sterke kanten, voor duurzaamheid, voor gezondheid en voor duidelijkheid.

We doen wat verwacht mag worden. We maken afspraken die we kunnen nakomen en nemen onze verantwoordelijkheid. Ons handelen is respectvol.

Evanemers zijn ondernemend, werken hard, voegen waarde toe aan henzelf, klanten en Evanem, zorgen voor zichzelf en voor elkaar en worden daarvoor zeer goed beloond.

Als je denkt dat Evanem bij jou past, neem contact op via: info@evanem.nl.


Company

We focus on value, balance and predictability.

We add value: to our clients, our environment and ourselves, continuous and during every assignment.

We choose for what's right; strong points, sustainability, health and clarity.

We do what can be expected. We take responsibility and will do what was agreed. We act with respect.

Evanemers are enterprising, work hard, add value to themselves, to customers and to Evanem, take care of themselves and of each other and are very well rewarded for that.

If you believe Evanem fits you, you can contact us via: info@evanem.nl.


Merk

Het merk Evanem staat voor: Snelheid, Vrolijkheid, Eenvoud, Kwaliteit en Mensgerichtheid en in onze communicatieuitingen geven we dat gestalte. Heeft u goede ideeën voor Evanem, dan horen we daar graag meer over (info@evanem.nl).

De betekenis van e·va·nem [e'vanəm]:

 • gevoel van intense vrolijkheid, goede gezindheid, hartelijkheid
 • uitroep als je het ultieme gevoel van vrolijkheid hebt gevonden
 • uitzonderlijk goede hoedanigheid (bv. hij is evanem in badminton)
 • opvallend, kleurrijk, niet saai; (bv. wat heb je een evanem stropdas)
 • met aandacht (voor mensen)

Ook onze lease-auto's zijn een visitekaartje van Evanem. Ze zijn vrolijk en sportief. Bij de keuze van merk, type en motor is rekening gehouden met kwaliteit, duurzaamheid en efficiency. Ze zien er snel en strak sturend uit en hebben moderne en efficiente zuinige motoren.​

Brand

The main values that Evanem supports are: Speed, Joy, Simplicity, Quality and Focus on people. Our communication supports those values. Do you have ideas to improvement Evanem, please contact us (info@evanem.nl).

The meaning of e·va·nem [ih-vah-nuhm]:

 • a state of intense joy, good will, cordiality
 • outburst, when you have found the ultimate feeling of joy
 • exceptional high grade; superiority; excellence (e.g. in a sport)
 • vivid, rich, distinctive
 • with attention (for people)

Also our company cars attract attention to Evanem. They are joyful and sporty. In our choice of brand, type and engine, specific attention was given to quality, sustainability and efficiency. They appear fast and tight steering and have modern and very efficient engines.

Evanem